Cmentarz Komunalny w Zgorzelcu

ZARZĄDZENIE  NR  298/113/04

BURMISTRZA  MIASTA ZGORZELEC  z dnia 24 sierpnia 2004r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza komunalnego w Zgorzelcu .

Działając na podstawie  art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym ( t.j. D.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz  art.2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z  2000r, Nr 23, poz.295 z późn.zm.). Celem umożliwienia  oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się cmentarz wraz z jego  urządzeniami szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie oraz zobowiązuje  się  stosowanie  poniższego Regulaminu.

BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
zarządza, co następuje:
 
§ 1
1.Cmentarz  komunalny  jest dostępny dla ludności codziennie.
2. Wejście na teren cmentarza udostępnione jest  w wyznaczonych  miejscach.  
3. Wjazd na teren cmentarza  dostępny jest  w dniach i godzinach pracy Biura Cmentarza po uprzednim zgłoszeniu w biurze i uiszczeniu stosownych opłat.
4. Formalności związane z usługami cmentarnymi załatwia  Biuro Cmentarza ,czynne w   dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.oo do 15.oo.            

§ 2
1. Osoby przebywające na terenie Cmentarza  Komunalnego obowiązane są do:
1)   zachowania ciszy na cmentarzu;
2)   zachowania powagi i szacunku należnego zmarłym;
3)   dbania o czystość i porządek na grobach i w ich otoczeniu.
 
2. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci w wieku przedszkolnym dozwolone jest   wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
3. Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarz odpowiedzialni są kierownicy tych grup.

§ 3
1.  Na terenie cmentarza zabrania się:
1)   uszkadzania i niszczenia grobów, nagrobków i zieleni oraz urządzeń cmentarza;
2)   samowolnego ustawiania, przestawiania lub wynoszenia z cmentarza jego urządzeń;
3)   samowolnego sadzenia drzew i krzewów lub ich wycinania;
4)   przebywania osób w stanie nietrzeźwym, i spożywania alkoholu;
5)   wprowadzania zwierząt;
6)   zakłócania spokoju ;
7)   palenia ognisk;
8)   wyrzucania nieczystości poza ogrodzenie cmentarza;
9)   ruchu kołowego wszelkich pojazdów (za wyjątkiem transportu wewnętrznego, transportu materiałów budowlanych z aktualną przepustką na wjazd oraz samochodu pogrzebowego).

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wjazd na teren cmentarza pojazdów mechanicznych (przewóz inwalidów, osób starszych) po uzgodnieniu z zarządcą cmentarza.

§ 4
Ukształtowanie grobów indywidualnych, kwater zbiorowych, pomników, tablic, ustawianie ławek i innych oznak czczenia zmarłych wymaga uzgodnienia z zarządcą  cmentarza.

§ 5 
1. W celu wykonania prac remontowych i porządkowych zakłady pogrzebowe oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą wjeżdżać na teren cmentarza, sprowadzać potrzebny sprzęt i materiały oraz wykonywać powierzone im usługi i roboty tylko w dni pracy Biura Cmentarza w godz. 7 00 – 1500  po  uzyskaniu zgody na wjazd i wniesieniu stosownej opłaty.
2.Podmioty, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do zgłoszenia w Biurze Cmentarza daty, miejsca i zakresu świadczonych usług lub wykonywanych robót na grobach.
3.Zabrania się wjazdu na teren cmentarza pojazdów oraz sprowadzania sprzętu, których użycie mogłoby spowodować uszkodzenia w  infrastrukturze cmentarza.

§ 6
Zgłoszenia pogrzebów należy dokonywać w Biurze Cmentarza z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.
 
§ 7
1.  Pogrzeby odbywają się w dniach  pracy Biura Cmentarza w godz. od 7.00 do 15.00. 
2.  W przypadku konieczności wykonania pogrzebu w sobotę zakład pogrzebowy, który organizuje ceremonię pogrzebową ustala z pracownikiem biura cmentarza czas otwarcia bramy cmentarza, kaplicy domu przedpogrzebowego i czas zakończenia ceremonii.

§ 8
Rodziny osób zmarłych wyrażające wolę pochowania zwłok na cmentarzu komunalnym w Zgorzelcu wnoszą w Biurze Cmentarza opłatę za miejsce na cmentarzu w zależności od kategorii grobu i opłatę za pochowanie zwłok. *

§ 9
1.Opłata za korzystanie z miejsca na cmentarzu pod grób murowany na okres pierwszych 20 lat wnoszona jest:
1) przy zakupie nowego grobu murowanego od zarządcy cmentarza komunalnego;
2) przy uzyskaniu prawa do korzystania z miejsca na cmentarzu pod grób murowany.

2.Opłata za korzystanie z miejsca na cmentarzu pod grób murowany na dalsze 20 lat wnoszona jest w roku, w którym upływa 20 lat utworzenia grobu lub upływu kolejnego okresu 20 – letniego.
3. O upływie okresu, o którym mowa w ust.2, zarządca cmentarza komunalnego na początku każdego roku ( styczeń) informuje poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń cmentarza. *
 
§ 10
Wykonanie grobu ziemnego lub murowanego "do pogrzebu" następuje, po wyznaczeniu miejsca pod grób zgodnie z planem zabudowy grobów.

§ 11
1.Zarządca cmentarza komunalnego może sprzedawać piwnice - groby murowane "za żywota" tylko dla indywidualnych osób.
2.Zarządca cmentarza komunalnego może udostępniać miejsca pod budowę piwnic - grobów   murowanych "za żywota" tylko dla indywidualnych osób oraz wyłącznie w miejscach wyznaczonych zgodnie z planem zabudowy grobów murowanych.        
3.W przypadku wykonywania piwnicy - grobu murowanego "za żywota"  zarządca   cmentarza komunalnego dokonuje:
1) kontroli wykonania piwnicy - grobu murowanego, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi;
2) kontroli uprzątnięcia terenu wokół piwnicy - grobu murowanego (wywóz odpadów, nadmiaru piasku, splantowanie terenu).

§ 12
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu  Zarządcy Cmentarza Komunalnego służą uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym  Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o cmentarzach  i chowaniu zmarłych .

§ 14
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Cmentarza komunalnego.

  * - Organ Nadzoru rozstrzygnięciem nadzorczym PN.II.0911-13/118/04 stwierdził nieważność § 8 i § 9.